VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ

od 01.01.2011 do 31.12.2011          Farnost Horšovský Týn

Diecéze Plzeň                                  Vikariát Domažlice                                                             IČ: 48343684

Sloup.

Text

16

Nájemné

270206,50

17

Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní „zdaňované“ příjmy

222,04

18

Sbírky

65997,00

19

Příjmy za církevní úkony a činnosti

0,00

20

Dary fyzických i právnických osob – tuzemské i zahraniční

119315,00

21

Úroky z vedení běžného účtu

1,85

22

Příspěvek z diecéze

272800,00

23

Příspěvek obecní, okresní, krajský a státní

270000,00

24

Náhrady škod

0,00

25

Ostatní příjmy (přeplatky elektřiny, vrácené pojistné)

11410,83

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 25)

1009953,22

26

Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy

0,00

27

Mzdy a ostatní srážky (kromě sl. 28 a 29)

0,00

28

Daň z příjmů zaměstnanců

0,00

29

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

0,00

30

Bohoslužebné potřeby

25980,00

31

Režijní výdaje

49269,00

32

Opravy památek

300000,00

33

Opravy ostatní

113755,00

34

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi

47293,00

35

Dary a charitativní výdaje (pro Charitu Plzeň)

30000,00

36

Záloha na daň z příjmu (i z úroků z termínovaných vkladů)

0,00

37

Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí

26117,00

38

Nákupy dlouhodobého majetku

0,00

39

Ostatní výdaje (úroky z půjčky od BiP za r. 2010)

41569,00

91

Výdaje celkem (sl. 26 až 39)

633983,00

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

375970,22

 

Dary fyzických a právnických osob:

tuzemské ..............................  119315,00 Kč

zahraniční ......................................  0,00 Kč

celkem (sl. 20) ......................  119315,00 Kč

Příspěvky:

z rozpočtu obce .....................  60000,00 Kč

z rozpočtu kraje .............................  0,00 Kč

od státních orgánů ................  210000,00 Kč

celkem (sl. 23) ......................  270000,00 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

na bohoslovce .......................................  3958,00 Kč

na misie ................................................  2080,00 Kč

na charitativní účely ................................  4140,00 Kč

„Svatopetrský haléř“ ...............................  2374,00 Kč

na diecézi ..............................................  3383,00 Kč

sbírka na Sv. Zemi ...................................  647,00 Kč

postní kasička .........................................  457,00 Kč

právníci biskupství .................................  1500,00 Kč

ACEP …………………………………………. 500,00 Kč

svépomocný fond .................................  4445,00 Kč

fond oprav a investic ...........................  23809,00 Kč

celkem (sl. 34) ......................................  47293,00 Kč

 

 

Počáteční stav k 1. 1. daného roku

 

Pokladna.................................................................................................................................... 277,00 Kč 1

Bankovní účty    – u farnosti, která má účet :  zůstatek v bankách
                                  snížený o zůstatek cizích deponovaných peněz ...........................................  727,89 Kč 2

                          – u farnosti, která nemá účet :  zůstatek deponovaných peněz ................................  0,00 Kč 3

Průběžné položky .........................................................................................................................  0,00 Kč 4

 

Konečný stav k termínu vypracování výkazu

 

Pokladna ...................................................................................................................................  224,00 Kč 5

Bankovní účty (včetně deponovaných peněz) celkem ...................................................................  302,11 Kč 6

z toho:  1. číslo účtu:     2700032678 / 2010 ..............................................................................  118,55 Kč

            2. číslo účtu:     2800028027 / 2010 ..............................................................................  183,56 Kč

            3. číslo účtu:                                                                                                                   0.00 Kč

Finanční převody*

zůstatek deponovaných peněz (sl. 11 – sl. 10) .............................................................................  0,00 Kč 7

zůstatek průběžných položek (sl. 14 – sl. 15) ...............................................................................  0,00 Kč 8

obrat půjček (sl. 13 – sl. 12) ..............................................................................................  -376449,00 Kč 9

 Úhrn neuhrazených závazků včetně přijatých půjček (z Knihy závazků) ...................................  382000,00 Kč

 Úhrn neuhraz. pohledávek včetně poskytnutých půjček (z Knihy pohledávek) ..................................  0,00 Kč

 

Příjmy nezapočitatelné do základu příspěvku na potřeby diecéze ......................................................  0,00 Kč

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2011

Poznámky: 

Vyhotoveno dne 17.03.2012

Sestavil P. Josef Prchal SJ                          tel.                                ..............................................

                                                                                                                                                                             farář/administrátor

     ..............................................                                                                   ..............................................

              schválení děkanem                                                                                            za diecézi

* Poznámka:

Zůstatkem se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období včetně počátečního stavu.

Obratem půjček se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období bez počátečního stavu.

Ve sloupcích 10 a 11 účtují pouze farnosti, které mají účet v bance a spravují cizí deponované peníze.

Kontrola:  Kč 5 + Kč 6 – Kč 7 + Kč 8 = Kč 1 + Kč 2 + Kč 3 + Kč 4 + sl. 92 + Kč 9  ...  (souhlasí)

Zpracováno programem DIECÉZE / PENĚŽNÍ DENÍK PRO FARNOST, verze 3,25 ze dne 01.12.2010