VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ

od 01.01.2010 do 31.12.2010          Horšovský Týn

Plzeň                                                Domažlice                                                                          IČ: 48343684

Sloup.

Text

16

Nájemné

218728,00

17

Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní „zdaňované“ příjmy

205,99

18

Sbírky

69431,00

19

Příjmy za církevní úkony a činnosti

0,00

20

Dary fyzických i právnických osob – tuzemské i zahraniční

253450,40

21

Úroky z vedení běžného účtu

1,13

22

Příspěvek z diecéze

42115,00

23

Příspěvek obecní, okresní, krajský a státní

0,00

24

Náhrady škod

0,00

25

Ostatní příjmy

0,00

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 25)

583931,52

26

Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy

0,00

27

Mzdy a ostatní srážky (kromě sl. 28 a 29)

0,00

28

Daň z příjmů zaměstnanců

0,00

29

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

0,00

30

Bohoslužebné potřeby

51160,00

31

Režijní výdaje

62798,93

32

Opravy památek

0,00

33

Opravy ostatní

71782,00

34

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi

361519,00

35

Dary a charitativní výdaje

0,00

36

Záloha na daň z příjmu (i z úroků z termínovaných vkladů)

0,00

37

Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí

16962,00

38

Nákupy dlouhodobého majetku

0,00

39

Ostatní výdaje

30000,00

91

Výdaje celkem (sl. 26 až 39)

594221,93

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

-10290,41

 

Dary fyzických a právnických osob:

tuzemské ..............................  253450,40 Kč

zahraniční ......................................  0,00 Kč

celkem (sl. 20) ......................  253450,40 Kč

Příspěvky:

z rozpočtu obce ............................  0,00 Kč

z rozpočtu kraje .............................  0,00 Kč

od státních orgánů ........................  0,00 Kč

celkem (sl. 23) ...............................  0,00 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

na bohoslovce .......................................  1372,00 Kč

na misie ................................................  2275,00 Kč

na charitativní účely ................................  3145,00 Kč

„Svatopetrský haléř“ ...............................  1165,00 Kč

na potřeby diecéze ................................  2388,00 Kč

na Haiti ..................................................  5337,00 Kč

na Sv. Zemi .............................................  770,00 Kč

za právní úkony ......................................  2250,00 Kč

na TV NOE ............................................  1691,00 Kč

ostatní ...............................................  341126,00 Kč

celkem (sl. 34) ....................................  361519,00 Kč

 

 

Počáteční stav k 1. 1. daného roku

 

Pokladna.................................................................................................................................... 563,00 Kč 1

Bankovní účty    – u farnosti, která má účet :  zůstatek v bankách
                                  snížený o zůstatek cizích deponovaných peněz .......................................  10732,30 Kč 2

                          – u farnosti, která nemá účet :  zůstatek deponovaných peněz ................................  0,00 Kč 3

Průběžné položky .........................................................................................................................  0,00 Kč 4

 

Konečný stav k termínu vypracování výkazu

 

Pokladna ...................................................................................................................................  277,00 Kč 5

Bankovní účty (včetně deponovaných peněz) celkem ...................................................................  727,89 Kč 6

z toho:  1. číslo účtu:     2700032678 / 2010 ..............................................................................  549,84 Kč

            2. číslo účtu:     2800028027 / 2010 ..............................................................................  178,05 Kč

            3. číslo účtu:                                                                                                                   0.00 Kč

Finanční převody*

zůstatek deponovaných peněz (sl. 11 – sl. 10) .............................................................................  0,00 Kč 7

zůstatek průběžných položek (sl. 14 – sl. 15) ...............................................................................  0,00 Kč 8

obrat půjček (sl. 13 – sl. 12) ..............................................................................................  -288752,00 Kč 9

 Úhrn neuhrazených závazků včetně přijatých půjček (z Knihy závazků) ...................................  766000,00 Kč

 Úhrn neuhraz. pohledávek včetně poskytnutých půjček (z Knihy pohledávek) ..................................  0,00 Kč

 

Příjmy nezapočitatelné do základu příspěvku na potřeby diecéze ......................................................  0,00 Kč

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2010

Poznámky: 

Vyhotoveno dne 01.01.2011

Sestavil P. Josef Prchal SJ                          tel. 724 589 612                             ..............................................

                                                                                                                                                                             farář/administrátor

     ..............................................                                                                   ..............................................

              schválení děkanem                                                                                            za diecézi

* Poznámka:

Zůstatkem se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období včetně počátečního stavu.

Obratem půjček se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období bez počátečního stavu.

Ve sloupcích 10 a 11 účtují pouze farnosti, které mají účet v bance a spravují cizí deponované peníze.

Kontrola:  Kč 5 + Kč 6 – Kč 7 + Kč 8 = Kč 1 + Kč 2 + Kč 3 + Kč 4 + sl. 92 + Kč 9  ...  (souhlasí)

Zpracováno programem DIECÉZE / PENĚŽNÍ DENÍK PRO FARNOST, verze 3,25 ze dne 04.11.2008