VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ

od 01.01.2009 do 31.12.2009          Horšovský Týn

PLZEŇ                                             DOMAŽLICE                                                                      IČ: 48343684

Sloup.

Text

16

Nájemné

258594.00

17

Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní “zdaňované” příjmy

57107.81

18

Sbírky

137058.00

19

Příjmy za církevní úkony a činnosti

0.00

20

Dary fyzických i právnických osob – tuzemské i zahraniční

106000.00

21

Úroky z vedení běžného účtu

26.76

22

Příspěvek z diecéze

81858.50

23

Příspěvek obecní, krajský a státní

366000.00

24

Náhrady škod

0.00

25

Ostatní příjmy

5000.00

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 25)

1011645.07

26

Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy

1200.00

27

Mzdy a ostatní srážky (kromě sl. 28 a 29)

0.00

28

Daň z příjmů zaměstnanců

0.00

29

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

0.00

30

Bohoslužebné potřeby

88272.00

31

Režijní výdaje

93361.12

32

Opravy památek

438821.00

33

Opravy ostatní

251460.00

34

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi

60951.00

35

Dary a charitativní výdaje

0.00

36

Záloha na daň z příjmu (i z úroků z termínovaných vkladů)

0.00

37

Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí

18823.00

38

Nákupy dlouhodobého majetku

1900000.00

39

Ostatní výdaje

500.00

91

Výdaje celkem (sl. 26 až 39)

2853388.12

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

-1841743.05

 

Dary fyzických a právnických osob:

tuzemské .........................  106000.00 Kč

zahraniční ..................................  0.00 Kč

celkem (sl. 20) .................  106000.00 Kč

Příspěvky:

z rozpočtu obce .......................  60.00 Kč

z rozpočtu kraje .........................  0.00 Kč

od státních orgánů ...........  306000.00 Kč

celkem (sl. 23) .................  366000.00 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

na bohoslovce .........................................  0.00 Kč

na misie .............................................  1610.00 Kč

právní služby .....................................  1750.00 Kč

“Svatopetrský haléř” ..........................  1834.00 Kč

na fond oprav a investic ..................  26550.00 Kč

do svepomoc.fondu za r.2008 ........  14849.00 Kč

TV NOE .............................................  2740.00 Kč

na Sv.Zemi ..........................................  816.00 Kč

na navstevu Sv.Otce ........................  3305.00 Kč

ostatní................................................. 7497.00 Kč

celkem (sl. 34) .................................  60951.00 Kč

 

 

Počáteční stav k 1. 1. daného roku

 

Pokladna............................................................................................................................... 5073.00 Kč 1

Bankovní účty – u farnosti, která má účet :  zůstatek v bankách
                                  snížený o zůstatek cizích deponovaných peněz ................................  7885.35 Kč 2

                          – u farnosti, která nemá účet :  zůstatek deponovaných peněz ............  785328.00 Kč 3

Průběžné položky ....................................................................................................................  0.00 Kč 4

 

Konečný stav k termínu vypracování výkazu

 

Pokladna ................................................................................................................................  563.00 Kč 5

Bankovní účty (včetně deponovaných peněz) celkem ....................................................  10732.30 Kč 6

z toho: 1. číslo účtu:   2700032678/2010 .........................................................................  1928.64 Kč

            2. číslo účtu:   2800028027/2010 .........................................................................  8803.66 Kč

            3. číslo účtu:                                                                                                                 0.00 Kč

Finanční převody*

zůstatek deponovaných peněz (sl. 11 – sl. 10) .....................................................................  0.00 Kč 7

zůstatek průběžných položek (sl. 14 – sl. 15) ........................................................................  0.00 Kč 8

obrat půjček (sl. 13 – sl. 12) .......................................................................................  1054752.00 Kč 9

 Úhrn neuhrazených závazků včetně přijatých půjček (z Knihy závazků) .............................  0.00 Kč

 Úhrn neuhraz. pohledávek včetně poskytnutých půjček (z Knihy pohledávek) ...................  0.00 Kč

 

Příjmy nezapočitatelné do základu příspěvku na potřeby diecéze ............................................  0.00 Kč

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2009

Poznámky: 

Vyhotoveno dne 14.01.2010

Sestavil P. Josef Prchal SJ                      tel. 724 589 612                          ..............................................

                                                                                                                                                                             farář/administrátor

     ..............................................                                                                   ..............................................

              schválení děkanem                                                                                            za diecézi

* Poznámka:

Zůstatkem se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období včetně počátečního stavu.

Obratem půjček se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období bez počátečního stavu.

Ve sloupcích 10 a 11 účtují pouze farnosti, které mají účet v bance a spravují cizí deponované peníze.

Kontrola:  Kč 5 + Kč 6 – Kč 7 + Kč 8 = Kč 1 + Kč 2 + Kč 3 + Kč 4 + sl. 92 + Kč 9  ...  (souhlasí)

Zpracováno programem DIECÉZE / PENĚŽNÍ DENÍK PRO FARNOST, verze 3.25 ze dne 04.11.2008