VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ

od 01.01.2008 do 31.12.2008          Horšovský Týn

PLZEŇ                                             DOMAŽLICE                                                                      IČ: 48343684

Sloup.

Text

16

Nájemné

236998.50

17

Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní “zdaňované” příjmy

49290.47

18

Sbírky

88685.00

19

Příjmy za církevní úkony a činnosti

0.00

20

Dary fyzických i právnických osob – tuzemské i zahraniční

85785.00

21

Úroky z vedení běžného účtu

12.55

22

Příspěvek z diecéze

7318.50

23

Příspěvek obecní, krajský a státní

599681.30

24

Náhrady škod

0.00

25

Ostatní příjmy

0.00

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 25)

1067771.32

26

Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy

0.00

27

Mzdy a ostatní srážky (kromě sl. 28 a 29)

0.00

28

Daň z příjmů zaměstnanců

0.00

29

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

0.00

30

Bohoslužebné potřeby

63500.00

31

Režijní výdaje

100493.00

32

Opravy památek

628354.00

33

Opravy ostatní

210324.00

34

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi

36979.00

35

Dary a charitativní výdaje

7916.00

36

Záloha na daň z příjmu (i z úroků z termínovaných vkladů)

0.00

37

Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí

8333.00

38

Nákupy dlouhodobého majetku

0.00

39

Ostatní výdaje

1125.00

91

Výdaje celkem (sl. 26 až 39)

1057024.00

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

10747.32

 

Dary fyzických a právnických osob:

tuzemské ...........................  85785.00 Kč

zahraniční ..................................  0.00 Kč

celkem (sl. 20) ...................  85785.00 Kč

Příspěvky:

z rozpočtu obce .................  24681.30 Kč

z rozpočtu kraje .................  50000.00 Kč

od státních orgánů ...........  525000.00 Kč

celkem (sl. 23) .................  599681.30 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

na bohoslovce ...................................  1246.00 Kč

na misie .............................................  2658.00 Kč

na charitativní účely ................................  0.00 Kč

“Svatopetrský haléř” ..........................  1701.00 Kč

na potřeby diecéze ............................  1373.00 Kč

do svepomoc. fondu - za rok 2007 ...  4600.00 Kč

odeslani sbirky Na Sv. zemi ..............  1465.00 Kč

odeslani sbirky na TV NOE ...............  1408.00 Kč

na fond oprav+investic za r.2007 ....  18665.00 Kč

ostatní ................................................  3863.00 Kč

celkem (sl. 34) .................................  36979.00 Kč

 

 

Počáteční stav k 1. 1. Daného roku

 

Pokladna................................................................................................................................. 329.00 Kč 1

Bankovní účty – u farnosti, která má účet :  zůstatek v bankách
                                  snížený o zůstatek cizích deponovaných peněz ................................  1882.03 Kč 2

                          – u farnosti, která nemá účet :  zůstatek deponovaných peněz ......................  0.00 Kč 3

Průběžné položky ....................................................................................................................  0.00 Kč 4

 

Konečný stav k termínu vypracování výkazu

 

Pokladna ..............................................................................................................................  5073.00 Kč 5

Bankovní účty (včetně deponovaných peněz) celkem ..................................................  793213.35 Kč 6

z toho: 1. číslo účtu:   409940321/0100 .............................................................................  812.88 Kč

            2. číslo účtu:   2800028027/2010 .........................................................................  7072.47 Kč

            3. číslo účtu:   738611/0300 – depozitum na biskupství................................... 785328.00 Kč

Finanční převody*

zůstatek deponovaných peněz (sl. 11 – sl. 10) .....................................................................  0.00 Kč 7

zůstatek průběžných položek (sl. 14 – sl. 15) ........................................................................  0.00 Kč 8

obrat půjček (sl. 13 – sl. 12) ...................................................................................................  0.00 Kč 9

 Úhrn neuhrazených závazků včetně přijatých půjček (z Knihy závazků) .....................  25000.00 Kč

 Úhrn neuhraz. pohledávek včetně poskytnutých půjček (z Knihy pohledávek) ...................  0.00 Kč

 

Příjmy nezapočitatelné do základu příspěvku na potřeby diecéze ............................................  0.00 Kč

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2008

Poznámky: 

Vyhotoveno dne 25.03.2009

Sestavil P. Josef Prchal                            tel. 724 589 612                          ..............................................

                                                                                                                                                                             farář/administrátor

     ..............................................                                                                   ..............................................

              schválení děkanem                                                                                            za diecézi

* Poznámka:

Zůstatkem se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období včetně počátečního stavu.

Obratem půjček se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období bez počátečního stavu.

Ve sloupcích 10 a 11 účtují pouze farnosti, které mají účet v bance a spravují cizí deponované peníze.

Kontrola:  Kč 5 + Kč 6 – Kč 7 + Kč 8 = Kč 1 + Kč 2 + Kč 3 + Kč 4 + sl. 92 + Kč 9  ...  (souhlasí)

Zpracováno programem DIECÉZE / PENĚŽNÍ DENÍK PRO FARNOST, verze 3.25 ze dne 04.11.2008