VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ

od 01.01.2007 do 31.12.2007          Horšovský Týn

PLZEŇ                                             DOMAŽLICE                                                                      IČ: 48343684

Sloup.

Text

16

Nájemné

184436.50

17

Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní “zdaňované” příjmy

19980.00

18

Sbírky

162670.50

19

Příjmy za církevní úkony a činnosti

0.00

20

Dary fyzických i právnických osob – tuzemské i zahraniční

12330.80

21

Úroky z vedení běžného účtu

26.73

22

Příspěvek z diecéze

63330.50

23

Příspěvek obecní, krajský a státní

518800.00

24

Náhrady škod

0.00

25

Ostatní příjmy (vrácený přeplatek zálohy daně)

45416.00

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 25)

1006991.03

26

Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy

0.00

27

Mzdy a ostatní srážky (kromě sl. 28 a 29)

0.00

28

Daň z příjmů zaměstnanců

0.00

29

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

0.00

30

Bohoslužebné potřeby

54654.73

31

Režijní výdaje

76688.50

32

Opravy památek

599768.00

33

Opravy ostatní

181181.50

34

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi

15682.00

35

Dary a charitativní výdaje

0.00

36

Záloha na daň z příjmu (i z úroků z termínovaných vkladů)

0.00

37

Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí

11482.00

38

Nákupy dlouhodobého majetku

0.00

39

Ostatní výdaje

5426.50

91

Výdaje celkem (sl. 26 až 39)

944883.23

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

62107.80

 

Dary fyzických a právnických osob:

tuzemské .............................  6889.00 Kč

zahraniční ............................. 5441.80 Kč

celkem (sl. 20) ...................  12330.80 Kč

Příspěvky:

z rozpočtu obce ...............  152800.00 Kč

z rozpočtu kraje .........................  0.00 Kč

od státních orgánů ...........  366000.00 Kč

celkem (sl. 23) .................  518800.00 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

na bohoslovce ...................................  2228.00 Kč

na misie .............................................  1948.00 Kč

na charitativní účely ..........................  4208.00 Kč

“Svatopetrský haléř” ..........................  2464.00 Kč

na potřeby diecéze ............................  2836.00 Kč

odvod do Diec.f.oprav a inestic ........  1998.00 Kč

..................................................................  0.00 Kč

ACEP................................................... 500.00 Kč

celkem (sl. 34) .................................  16182.00 Kč

 

 

Počáteční stav k 1. 1. daného roku

 

Pokladna............................................................................................................................... 3696.00 Kč 1

Bankovní účty – u farnosti, která má účet :  zůstatek v bankách
                                  snížený o zůstatek cizích deponovaných peněz ..................................  316.73 Kč 2

                          – u farnosti, která nemá účet :  zůstatek deponovaných peněz ......................  0.00 Kč 3

Průběžné položky ....................................................................................................................  0.00 Kč 4

 

Konečný stav k termínu vypracování výkazu

 

Pokladna ................................................................................................................................  840.50 Kč 5

Bankovní účty (včetně deponovaných peněz) celkem ..................................................  787210.03 Kč 6

z toho: 1. číslo účtu:   409940321/0100 ...........................................................................  1882.03 Kč

            2. číslo účtu:   ..................................................................................................  785328.00 Kč

            3. číslo účtu:                                                                                                                 0.00 Kč

Finanční převody*

zůstatek deponovaných peněz (sl. 11 – sl. 10) ...........................................................  785328.00 Kč 7

zůstatek průběžných položek (sl. 14 – sl. 15) ........................................................................  0.00 Kč 8

obrat půjček (sl. 13 – sl. 12) ...................................................................................................  0.00 Kč 9

 Úhrn neuhrazených závazků včetně přijatých půjček (z Knihy závazků) .............................  0.00 Kč

 Úhrn neuhraz. pohledávek včetně poskytnutých půjček (z Knihy pohledávek) ...................  0.00 Kč

 

Příjmy nezapočitatelné do základu příspěvku na potřeby diecéze ............................................  0.00 Kč

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2007

Poznámky: 

Vyhotoveno dne 22.01.2008

Sestavil P. Josef Prchal                            tel. 724 589 612                          ..............................................

                                                                                                                                                                             farář/administrátor

     ..............................................                                                                   ..............................................

              schválení děkanem                                                                                            za diecézi

* Poznámka:

Zůstatkem se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období včetně počátečního stavu.

Obratem půjček se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období bez počátečního stavu.

Ve sloupcích 10 a 11 účtují pouze farnosti, které mají účet v bance a spravují cizí deponované peníze.

Kontrola:  Kč 5 + Kč 6 – Kč 7 + Kč 8 = Kč 1 + Kč 2 + Kč 3 + Kč 4 + sl. 92 + Kč 9  ...  (souhlasí)

Zpracováno programem DIECÉZE / PENĚŽNÍ DENÍK PRO FARNOST, verze 3.25 ze dne 01.10.2007