VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ

od 01.01.2006                                  Římskokatolická farnost: Horšovský Týn                        kód: 0102

do 31.12.2006                                  Diecése: Plzeňská,   Vikariát: Domažlický                        IČ: 48343684

Sloup.

Text

16

Nájemné

193630.50

17

Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní “zdaňované” příjmy

10741.61

18

Sbírky

116020.50

19

Příjmy za církevní úkony a činnosti

0.00

20

Dary fyzických i právnických osob – tuzemské i zahraniční

166011.21

21

Úroky z vedení běžného účtu

11.46

22

Příspěvek z diecéze

114401.00

23

Příspěvek obecní, okresní, krajský a státní

975000.00

24

Náhrady škod

1000.00

25

Ostatní příjmy

15802.00

90

Příjmy celkem (sl. 16 až 25)

1592618.28

26

Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy

0.00

27

Mzdy a ostatní srážky (kromě sl. 28 a 29)

0.00

28

Daň z příjmů zaměstnanců

0.00

29

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

0.00

30

Bohoslužebné potřeby

62125.50

31

Režijní výdaje

44846.08

32

Opravy památek

1141524.00

33

Opravy ostatní

325992.20

34

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi

43618.50

35

Dary a charitativní výdaje

500.00

36

Záloha na daň z příjmu (i z úroků z termínovaných vkladů)

0.00

37

Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí

8272.00

38

Nákupy dlouhodobého majetku

0.00

39

Ostatní výdaje

6104.00

91

Výdaje celkem (sl. 26 až 39)

1632982.28

92

Rozdíl příjmů a výdajů daného období (sl. 90 – sl. 91)

-40364.00

 

Dary fyzických a právnických osob:

tuzemské ...........................  71608.50 Kč

zahraniční .......................... 94402.71 Kč

celkem (sl. 20) .................  166011.21 Kč

Příspěvky:

z rozpočtu obce ...............  388000.00 Kč

z rozpočtu kraje ...............  350000.00 Kč

od státních orgánů ...........  237000.00 Kč

celkem (sl. 23) .................  975000.00 Kč

Odeslané sbírky a příspěvky diecézi:

Na bohoslovce ......................................  2121.50 Kč

Na charitu ..............................................  1242.00 Kč

Na misie ................................................  2772.50 Kč

     “Svatopetrský haléř” ...............................  1531.00 Kč

Bibli....................................................... 1153.00 Kč

Potřeby diecéze – sbírka ........................  2337.50 Kč

Příspěvek na ACEP 2006 .........................  200.00 Kč

Zpravodaj.................................................... 0.00 Kč

Právní služby.......................................... 1625.00 Kč

Stavební technik..................................... 6000.00 Kč

Svépomocný fond .................................  2295.00 Kč

Fond oprav a investic............................ 20131.00 Kč

TvNoe.................................................... 2210.00 Kč

Celkem (sl. 34) .....................................  43618.50 Kč

 

 

Počáteční stav k 1. 1. Daného roku

 

 

 

Pokladna................................................................................................................................... 44.50 Kč 1

Bankovní účty – u farnosti, která má účet :  zůstatek v bankách
                                  snížený o zůstatek cizích deponovaných peněz ..............................  44332.23 Kč 2

                          – u farnosti, která nemá účet :  zůstatek deponovaných peněz ............  881410.00 Kč 3

Průběžné položky ....................................................................................................................  0.00 Kč 4

 

 

 

Konečný stav k termínu vypracování výkazu

 

 

 

Pokladna ..............................................................................................................................  3696.00 Kč 5

Bankovní účty (včetně deponovaných peněz) celkem ..................................................  722246.73 Kč 6

z toho: 1. číslo účtu:   738611/0300            Biskupství plzeňské.................................. 721930.00 Kč

            2. číslo účtu:   409940321/0100      Farnost Horš. Týn .........................................  316.73 Kč

            3. číslo účtu:                                                                                                                 0.00 Kč

Finanční převody*

zůstatek deponovaných peněz (sl. 11 – sl. 10) .....................................................................  0.00 Kč 7

zůstatek průběžných položek (sl. 14 – sl. 15) ........................................................................  0.00 Kč 8

obrat půjček (sl. 13 – sl. 12) ...................................................................................................  0.00 Kč 9

 Úhrn neuhrazených závazků včetně přijatých půjček (z Knihy závazků) .....................  50000.00 Kč

 Úhrn neuhraz. Pohledávek včetně poskytnutých půjček (z Knihy pohledávek) ...................  0.00 Kč

 

 

 

 

 

Příjmy nezapočitatelné do základu příspěvku na potřeby diecéze ............................................  0.00 Kč

 

Inventarizace majetku byla provedena ke dni: ...................

Poznámky: 

Vyhotoveno dne 24. 1. 2007

Sestavil Josef Prchal                                tel. 724 589 612                          ..............................................

                                                                                                                                                                             farář/administrátor

     ..............................................                                                                   ..............................................

              schválení děkanem                                                                                            za diecézi

* Poznámka:

Zůstatkem se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období včetně počátečního stavu.

Obratem se rozumí rozdíl příjmů a výdajů v daném účetním období bez počátečního stavu.

Ve sloupcích 10 a 11 účtují pouze farnosti, které mají účet v bance a spravují cizí deponované peníze.

Kontrola:  Kč 5 + Kč 6 – Kč 7 + Kč 8 = Kč 1 + Kč 2 + Kč 3 + Kč 4 + sl. 92 + Kč 9  ...  (souhlasí)

Zpracováno programem DIECÉZE / PENĚŽNÍ DENÍK PRO FARNOST, verze 3.25 ze dne 01.08.2006